Edukacja muzyczna, audiacja, teoria uczenia się muzyki

Pokaż treść. Ukryj treść.

Informacje podstawowe - czyli o mnie zdań kilka (chwalę się)

Informacje podstawowe - czyli o mnie zdań kilka (chwalę się)

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK

 Przebieg edukacji i awanse naukowe

1996 (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu)  licencjat pedagogiki

1999 (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydział Wychowania Artystycznego) magister wychowania muzycznego

2007 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki): doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

2013 (Uniwersytet Macieja Beli, Wydział Pedagogiczny): doktor habilitowany nauk społecznych

2019 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych): doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Muzyk, pedagog muzyki, ekspert MEN. Zajmuje się zawodowo pedagogiką muzyki, edukacją muzyczną, teorią uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, zastosowaniem standaryzowanych testów zdolności muzycznych, gotowości do improwizacji muzycznej harmonicznej i rytmicznej, audiacją muzyczną, kreatywnością w edukacji muzycznej oraz podstawami teoretycznymi edukacji muzycznej (wczesnej edukacji muzycznej, edukacji szkolnej i pozaszkolnej).

 

Autor monografii naukowych autorskich, zbiorowych, współredaktor opracowań zbiorowych wydanych w Polsce, Czechach, Niemczech. Autor ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Czechach, Nigerii, Brazylii.

Rzeczoznawca podręczników do muzyki (9 recenzji dla MEN).

 

Przynależność do stowarzyszeń

Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona w Bydgoszczy (członek rady Naukowej, zespołu konsultacyjnego od 2010 r.)

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej w Warszawie (2017 - członek zarządu, od 2018 członek stowarzyszenia)

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Warszawie, Oddział w Płocku (0d 2014 r. członek)

 Udział w tworzeniu czasopism naukowych

Review of Artistic Education (Editorial Advisory Board, Rumunia)

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego (członek rady naukowej, Polska w 2018)

Muzy v skole (czasopismo UMB w Bańskiej Bystrzycy, członek rady redakcyjnej, Słowacja)

"Muzyka.Historia.Teoria.Edukacja" (czasopismo Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy, członek rady naukowej, Polska)

"Music Science Today: the Permament and the Changeable" (członek rady redakcyjnej, czasopismo naukowe Wydziału Muzyki i Sztuki Uniwersytetu w Daugavpils, Łotwa)

Ad Fontes Artis (członek rady naukowej czasopisma Wydziału Muzyki Akademii Sztuki w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)

Studia z Pedagogiki Muzycznej (członek rady naukowej, czasopismo UMCS w Lublinie)

Recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych

 Ars Inter Culturas

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego

Studia nad Rodziną

Edukacja Otwarta

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Cieszyński Almanach Pedagogiczny

 Kontakt: maciej.kolodziejski@onet.eu 

                 mkolodziejski@umk.pl

 

 

 

Czym jest inteligencja?

Stadia rozwoju poznawczego według Piageta

Najnowszy numer 30. czasopisma "Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne"

Wypowiedź dla TVP Kielce w związku z konferencją naukową o kulturze i edukacji muzycznej zorganizowaną przez UJK w Kielcach

L. Kataryńczuk-Mania, M. Kołodziejski, M. Kisiel, Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych, Zielona Góra 2018. Zamówienia na adres: lidia.katarynczuk.mania@gmail.com

I Ogólnopolska Konferencja Naukowe w Jeleniej Górze

Koncert akordeonistów z OSM i PSM z Płocka 19 kwietnia

Nauczanie motywów tonalnych i rytmicznych zgodnie z GTML (teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona)

Audiacja prymy moll toniki według GTML

Od wyobraźni do kreacji

Kontakt: maciej.kolodziejski@onet.eu 

 

KPSW w Jeleniej Górze